Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ

АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛГО

АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛГО

2016.9.13

Ажилтнуудын сургалт хөгжлийн хэрэгцээ болон албан тушаал ахих боломжийг тодорхойлоход туслахаас гадна идэвхитэй, ажилдаа дур сонирхолтой ажилтнуудыг бий болгодог. Мөн ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийг үнэн зөв дүгнэх, ур чадвар болон ажлын ачааллыг оновчтой тодорхойлох зорилготой.

Ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл биелэлт: Төлөвлөсөн ажил бүрийн биелэлтийг дүгнэхдээ бүрэн хангалттай, хангалттай, хангалтгүй гэсэн үнэлгээний тохирох үнэлгээг өгнө.

Үүрэг даалгаврын биелэлт: Үүрэг даалгавар, шийдвэрийн биелэлт, хариутай бичиг төлөвлөгөөнөөс гадуур хийсэн ажлын биелэлтээр дүгнэнэ.

Шинэ санал, санаачлага гаргасан байдлын биелэлт: Шинэ санаа, санаачлага гаргасан, мэдлэгийн санд чихал шинэ чухал мэдээлэл оруулсан байдлыг дүгнэнэ.

АБТ-ын ажлын биелэлт: АБТ-оор хүлээсэн үүрэг болон хөдөлмөрийн гэрээний нэмэлт үүргийн биелэлтээр дүгнэнэ.

Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний журам: Ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх арга зам, ажлын гүйцэтгэлтэй холбоотой гарах асуудлуудыг зохицуулна.

 

 

Банкны зөвлөх ажилтантай холбогдох
Манай ажилтан тантай ажлын 2 хоногийн дотор холбогдож хариу өгөх болно.

Та онлайн хүсэлтийг бөглөөд илгээнэ үү.
Урилга
Голомт SME 11 сарын уулзалтанд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Сэдэв: Өрсөлдөөний 5 хүчийг бизнес удирдлагад ашиглах нь

Зочин: Гүнгэрваа ХХК үйл ажиллагаа харилцан захирал Д. Ариунсанаа
Бүртгүүлэх

Тооцоолуур үзэх

Хугарлын цэгийн шинжилгээ
Таны бизнесийн үйл ажиллагаа ямар түвшинд хүрч байж хэвийн үйл ажиллагааны нөхцөлийг хангах чадахийг харуулна.
Цааш унших
Бэлэн мөнгөний эргэц
Компаний өр төлбөр болон эзэмшигчдийн өмчийг ямар харьцаагаар ашиглаж буйг харуулж санхүүгийн байдлыг илтгэх түлхүүр үзүүлэлт юм.
Цааш унших
Үйл ажиллагааны зардлын түвшин
Компаний өдөр тутмын зардлууд орлогын хэдэн хувьтай тэнцэж байгааг харуулах ба үйл ажиллагааны зардлаа хэрхэн удирдаж буйг илтгэдэг үзүүлэлт юм.
Цааш унших
өрийн харьцаа
Компаний өр төлбөр болон эзэмшигчдийн өмчийг ямар харьцаагаар ашиглаж буйг харуулж санхүүгийн байдлыг илтгэх түлхүүр үзүүлэлт юм.
Цааш унших
Мөнгөн урсгалын тайлан
Хэрэглэгчээс орж ирэх борлуулалтын орлого болон бусдад төлөх зардлын урсгалыг хугацааны хувьд хэрхэн зөв удирдах тухай ойлголт юм.
Цааш унших
Нийт хөрөнгийн өгөөж
Компаний олж буй ашиг нь эзэмшиж буй хөрөнгөтэй харьцуулахад хэдий хэмжээнд байгааг тогтоож, мөн компани хөрөнгөө хэр зэрэг үр ашигтай удирдаж буйг илтгэнэ.
Цааш унших
Ажлын капиталын үзүүлэлт
Таны бизнест ашиглагдаж буй хөрөнгө эсвэл эзэмшиж буй хөрөнгөөсөө хэр хэмжээний ашиг хүртэж байгааг харуулна.
Цааш унших
Ашгийн түвшин
Таны бизнес 1 төгрөгний борлуулалтын орлогоос хэдий хэмжээний ашиг олж буйг харуулна.
Цааш унших